u gotta give

u gotta give ur life 4 something
if u wanna have that thing
u gotta start dying
4 that thing

and when u got that thing
ur love 4 that thing
becomes ur only thing

and if u lose that thing
u die again